dagda
danu
krishna
odin
maitreya
merkabah
lucifer
adramelech
inanna
tenkai
sukunahikona
medusa
napaeae
kentauros